Jak se stát učitelem

Všichni jsme prošli různými stupni vzdělávacího systému, takže svůj vlastní názor na práci učitele máme. Ovšem to je pouze pohled z jedné strany a sice žáka.
učitelka a násobilka

 

Kdo se chce stát učitelem, musí vystudovat vysokou školu, zpravidla fakultu pedagogickou. Má-li někdo diplom z jiné fakulty, musí si doplnit pedagogické vzdělání formou dalšího studia. Učitelé prvního stupně základní školy jsou kvalifikováni pro výuku všech předmětů na prvním stupni ZŠ a studují pětileté magisterské studium. Učitelé na dalším stupni vzdělávání mívají obvykle dvouoborovou aprobaci, tzn. dva předměty, které vyučují. Studují v bakalářském a navazujícím magisterském programu. Jedná-li se o školu pro děti se speciálními potřebami, musí mít speciálně pedagogickou kvalifikaci Výjimkou jsou učitelkymateřských škol, které studují střední pedagogickou školu zakončenou maturitou.
kluk ve školce

 

Vzdělání však není vše. Důležitá je osobnost učitele, jakými oplývá vlastnostmi, jaký je typ člověka.

Pro své děti bychom chtěli co nejlepšího po všech stránkách …

·         logotrop – typ učitele, který je zaměřen především na svůj obor a snaží se probudit v žácích o něj zájem. Nelituje času ani námahy, vede kroužky zaměřené na jeho předmět. Jeho nevýhodou může být to, že je příliš zabrán do oboru a už méně sleduje a respektuje problémy a zájmy žáků. Bývá však dětmi oblíben.

·         paidotrop – tento typ učitele je pro změnu orientován spíše psychologicky. Vyznačuje se individuálním přístupem, zájmem o žáka jako jednotlivce, o jeho problémy nebo se orientuje na určitou skupinu žáků, třeba nějak znevýhodněných. Těm se snaží pomoci, vymýšlí pro ně různé aktivity a pracuje s jejich motivací. Nelpí pouze na vědomostech. Ovšem tento typ zase neoplývá nadšením a zápalem pro předmět jako logotrop.

 učitel her

Od učitele se očekává empatie, vřelost, ale i schopnost získat si a udržet autoritu. Neměl by podlehnout prvnímu dojmu, který z žáka má, neposuzovat ho z hlediska prostředí, ve kterém žije. Žáci jsou citliví na nálady učitele a je to jimi nepříjemně vnímáno. Preferován je tedy učitel pozitivní a optimistický, pokud možno vyrovnané stabilní povahy. Ovšem i učitel je jen člověk, takže je stresován spoustou mimopracovních i pracovních povinností či problémů. Ve škole se změnilo chování dětí k učitelům a je čím dál tím obtížnější udržet ve třídě kázeň. Každopádně učitel musí mít především velmi pevné nervy.